(nepřihlášený uživatel) [přihlásit] [zaregistrovat]
neděle, 16. června 2024
Svátek má
Zbyněk
P. O. Box 20, 252 63 Roztoky
info@celiac.cz

Projednávání problematiky pacientů s celiakií na MZ ČR

27. 4. 2004 se zástupci Sdružení celiaků České republiky zúčastnili vícestranného jednání svolaného náměstkem ministra zdravotnictví MUDr. Milanem Špačkem na půdě Ministerstva zdravotnictví ČR. Na programu bylo projednávání řešení současné situace celiaků a podmínek zahájení screeningu celiakie v ČR.

Jednání, jehož vedením byl pověřen náměstek MUDr. Milan Špaček, zahájil osobně ministr zdravotnictví MUDr. Josef Kubinyi, PhD. Přítomni byli zástupci odborné gastroenterologické veřejnosti, pracovníci MZ ČR, reprezentanti pacientských sdružení hájících zájmy celiaků a zástupci dalších zainteresovaných subjektů. Nedostavili se zástupci MPSV ČR, v jehož kompetenci je v současné době poskytování finanční pomoci lidem nuceným dodržovat bezlepkovou dietu.

V úvodu byly zrekapitulovány jednotlivé aspekty řešené problematiky – nákladnost důsledného dodržování bezlepkové diety, otázky ekonomické pomoci státu nemocným a eventuálního zapojení zdravotních pojišťoven, systém podpory celiaků ze strany státu v některých evropských zemích, dostupnost a zdravotní nezávadnost bezlepkových potravin, odstranění diskriminace ve všech oblastech života celiaků, nutnost zlepšení informovanosti lékařské i laické veřejnosti, incidence celiakie v ČR atd.

Podstatná část jednání byla věnována otázkám zahájení screeningu celiakie v České republice. Závěrem této diskuse bylo vytvoření jádra expertní skupiny, která bude sdružovat zástupce odborných lékařských společností z řad gastroenterologů, pediatrů a praktických lékařů pro dospělé a rovněž zástupce celiaků.

Předsedou expertní skupiny byl zvolen doyen české gastroenterologie prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. z Kliniky gastroenterologie a hepatologie 1.LF UK a ÚVN Praha. Za odbornou část expertní skupiny byli z přítomných zástupců České gastroenterologické společnosti a České pediatrické společnosti jmenováni prof. MUDr. Petr Dítě, DrSc., doc. Pavel Kohout, PhD., prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc., doc. MUDr. Oldřich Pozler, CSc., MUDr. Jaroslav Utěšený, CSc., prim. MUDr. Pavel Frühauf, CSc. a doc. MUDr. Jiří Nevoral, CSc. Jednání expertní skupiny se budou dále účastnit zástupci pacientů. Jmenováním dalších členů skupiny a jejím vedením bude oficiálně zmocněn prof. MUDr. Přemysl Frič, DrSc. dopisem náměstka ministra zdravotnictví MUDr. Milanem Špačkem; zároveň bude spoluprací s expertní skupinou pověřen konkrétní pracovník Ministerstva zdravotnictví ČR.

Cílem screeningu celiakie bude především zmapování výskytu celiakie v ČR, vytvoření závazných diagnosticko – terapeutických standardů a změna výživového kodexu. Údaje o skutečném počtu nemocných celiakií v naší republice se jeví jako klíčové pro řešení uvedené problematiky v mnoha oblastech – např. motivace výrobců dietních potravin, zlepšení distribuce a dostupnosti bezlepkových potravin v obchodní síti atd.

Vzhledem k neomluvené absenci zástupců MPSV nebylo možné přistoupit k projednávání současné naprosto nevyhovující koncepce finanční podpory státu celiakům. Náměstek MUDr. Milan Špaček v této souvislosti navrhl oslovit prostřednictvím ministra zdravotnictví přímo ministra práce a sociálních věcí s požadavkem pověřit řešením problematiky celiaků konkrétního pracovníka MPSV ČR.

Další jednání subjektů zainteresovaných v řešení situace celiaků se bude na půdě Ministerstva zdravotnictví konat koncem května a budou se ho účastnit i zástupci Sdružení celiaků České republiky. O výsledcích jednání naleznete opět informace na našich webových stránkách.

Zveřejněno 10. května 2004 v rubrice [Aktuality]